+38 (057) 775-87-00
  +38 (057) 775-87-86  
  +38 (057) 711-60-10

Скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП 27 квітня 2012 р.

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»

(АТ «ХАРП» - код ЄДРПОУ 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Фрунзе, б.3

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», які відбудуться «27» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. 2-ї П'ятирічки, 38 (актова зала будинку культури АТ “ХАРП”). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:00 до 10-30 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів, що відбуваються «27» квітня 2012 р..

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати діяльності у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2011 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012р.

10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу АТ «ХАРП» за 2011 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРП» за 2011 рік (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний 2011

попередній 2010

Усього активів

886 756

716 512

Основні засоби

280 338

224 297

Довгострокові фінансові інвестиції

22 015

22 015

Запаси

235 114

204 939

Сумарна дебіторська заборгованість

248 218

213 237

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 125

5 103

Нерозподілений прибуток

114 780

81 012

Власний капітал

177 188

144 267

Статутний капітал

15 000

15 000

Довгострокові зобов’язання

363 163

323 426

Поточні зобов’язання

346 405

248 819

Чистий прибуток (збиток)

32 930

13 940

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

60 000 000

60 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3335

3009

Перелік акціонерів АТ «ХАРП», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «23» квітня 2012 р (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів АТ «ХАРП», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Фрунзе, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 10-30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 775-86-25.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2012 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harp.ua в мережі Інтернет.

Генеральний директор АТ «ХАРП» Шуть Ю.О.